Tiêu đề thông báo​Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023
Nội dung thông báo

UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ TƯ PHÁP ––––––––––– Số: /QĐ-STP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Đồng Nai, ngày tháng 11 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023 _________________ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Căn cứ Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; Căn cứ Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-STP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2023; Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2023 (có danh sách kết quả tuyển dụng kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo kết quả tuyển dụng viên chức, hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

QUYET DINH CONG NHAN KET QUA.pdfQUYET DINH CONG NHAN KET QUA.pdf

Liên kết website

Xem thêm
Không có video clip.

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​