Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Title

Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Loại tin

Văn bản chính sách mới

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Nội dung

 

​        Nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khắc phục căn bản những hạn chế, bất cập đang tồn tại trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài. Tạo lập môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm ASEAN 4 trước năm 2021, thuộc nhóm ASEAN 3 trước năm 2030; ngày 20/8/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Theo đó, tại Nghị quyết số 50-NQ/TW, Bộ Chính trị đã định hướng 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách chung về đầu tư nước ngoài;

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư;

3. Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm bảo hộ và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư;

4. Hoàn thiện thể chế chính sách quản lý, giám sát đầu tư;

5. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư;

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài;

7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/TW, Bộ Chính trị cũng giao trách nhiệm cụ thể cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung định hướng nêu trên./.

Đì​nh Khôi

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

ViewCount

322

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/26/2019 10:57 AM by Tu Dinh Khoi
Last modified at 11/14/2019 5:49 AM by System Account