Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Attachment10/21/2019
V/v triển khai công văn số 412/CNTT-PM&CSDL của cục công nghệ thông ti (BTP)
  
Attachment10/15/2019
V/v thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPCC
  
Attachment10/15/2019
218/QĐ-STP
  
Attachment10/18/2019
thẩm định Dự thảo Nghị quyết bổ sung Danh mục các dự án cần thu hồi đất; các dự án có sử dụng đất trồng lúa; điều chỉnh mục tiêu đầu tư trong dự án thu hồi đất và điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  
Attachment10/16/2019
V/v triển khai hướng dẫn thực hiện công tác sắp xếp bố trí viên chức lãnh đạo, quản lý khi thực hiện Nghị quyết số 19/NQ/TW ngày 25/10/2017
  
Attachment10/16/2019
V/v triển khai hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019
  
Attachment10/15/2019
Triển khai Văn bản số 1821-CV/ĐUK ngày 08/10/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (Tỉnh Thanh Tra)
  
Attachment10/15/2019
thẩm định dự thảo Nghị quyết bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 11/7/2014
  
Attachment10/15/2019
V/v xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ CCv (Nguyễn thị Lan Phương)
  
Attachment10/15/2019
V/v xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ CCv (Vũ Thị Vĩnh)
  
Attachment10/14/2019
V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ
  
Attachment10/14/2019
V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ
  
Attachment10/14/2019
V/v Kết luận kiểm tra tổ chức, hoạt động Công ty đấu giá hợp danh Ánh Nhật
  
Attachment10/11/2019
210/QĐ-STP
  
Attachment10/11/2019
V/v cấp thẻ công chứng viên
  
Attachment10/9/2019
V/v xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ CCV
  
Attachment10/9/2019
V/v công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý 3/2019 của Sở Tư pháp
  
Attachment10/8/2019
V/v triển khai quyết định số 484/QĐ CCTHADS ngày 25/9/2019 của chi cục THADS quận 12, TP HCM
  
Attachment9/14/2018
Công bố bộ thủ tục hành chính ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Trần Văn Vihx
  
Attachment10/4/2019
Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.
  
Attachment10/4/2019
Triển khai Công văn số 11201/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai
  
Attachment10/3/2019
triển khai Kế hoạch số 10944/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh
  
Attachment10/3/2019
triển khai thực hiện chỉ đạo của BCĐ Trung Ương về phòng chống thiên tai, Bộ Y tế, Bộ Công Thương
  
Attachment10/2/2019
V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh
  
Attachment10/2/2019
Thẩm định dự thảo quyết định trình UBND tỉnh.
  
Attachment10/2/2019
v/v triển khai Công văn số 6213/SGTVT-QLGT ngày 26/9/2019 của Sở Giao thông vận tải
  
Attachment10/2/2019
V/v triển khai thông tin ngăn chặn và cung cấp thông tin
  
Attachment10/2/2019
V/v triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02 về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2).
  
Attachment10/1/2019
V/v hướng dẫn nội dung thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh thuộc lĩnh vực Tài chính – Ngân sách.
  
Attachment9/30/2019
V/v triển khai thực hiện Văn bản số 10824/UBND-KGVX ngày 20/9/2019
1 - 30Next