Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Title

Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

NoiDung


Nhiệm vụ được phân công:

Phòng Xây dựng và Thi hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc trong công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phòng Xây dựng và Thi hành văn bản quy phạm pháp thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, trình Giám đốc và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 5 năm, hàng năm và kế hoạch công tác chuyên đề trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòngtham gia xây dựng chương trình và kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.

2. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành liên quan lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh do các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, soạn thảo.

4. Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức lấy ý kiến người dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

6. Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

8. Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

9. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước.

10. Theo dõi giúp Sở Tư pháp trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi địa phương.

11. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

Attachments

Created at 8/26/2016 2:48 PM by DONGNAI\trangmt
Last modified at 1/1/2019 4:43 PM by Le Xuan Quy