NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI TỔNG KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

           ​Ngày 09/01/2017, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Viên Hồng Tiến – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp), đồng chí Trần Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Quốc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bùi Xuân Thống – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, đồng chí Phạm Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.
 image1 (5).JPG

Hình: Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 

           Hội nghị là dịp ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2016 và làm rõ những hạn chế và nguyên nhân, để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện công tác tư pháp năm 2017 và những năm tiếp theo. Trong năm 2016, công tác tư pháp tỉnh Đồng Nai được chỉ đạo, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp với các nhiệm vụ trọng tâm, theo đúng chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, một số kết quả nổi bật như: kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức và hoạt động; Tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, toàn ngành có 101 người trúng cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó, 02 đại biểu HĐND tỉnh, 5 đại biểu HĐND cấp huyện, 94 đại biểu HĐND cấp xã; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cử 84 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch lãnh đạo cấp Sở nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo cấp phòng nhiệm kỳ 2016-2020, bổ nhiệm 7 lãnh đạo cấp phòng, cử 7 cán bộ học trung cấp, 3 cán bộ học cao cấp chính trị; Tham mưu ban hành 63 văn bản QPPL và 24 văn bản cá biệt; thực hiện góp ý 156 dự thảo văn bản pháp luật; tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền 170 VBQPPL; Tập trung hướng về cơ sở, trong năm tổ chức gặp gỡ, đối thoại với hơn 220 công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn để lắng nghe và giải pháp, xử lý 110 ý kiến kiến nghị, đề xuất từ cơ sở; Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội góp ý cho ngành Tư pháp; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có đổi mới với nhiều hình thức như: tổ chức tọa đàm về công tác bầu cử và tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức triển khai Bộ luật, luật mới ban hành; tổ chức tập huấn chuyên sâu, hội nghị trực tuyến, truyền hình trực tiếp, phát hành tờ rơi, 38.000 tài liệu hỏi - đáp…; Thanh tra, kiểm tra tại 153 địa phương, đơn vị, từ đó kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác tư pháp; Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng, trước thời hạn đạt trên 98% (so với năm 2015 đạt 95%).  Cấp 10.361 phiếu Lý lịch tư pháp, xử lý hơn 42.000 thông tin và lập lý lịch tư pháp của 31.692 trường hợp. Từ những kết quả đạt được, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã vinh dự được Bộ Tư pháp đánh giá xếp hạng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng Cờ thi đua xuất sắc Ngành Tư pháp và Bằng khen năm 2016.

1101.dong nai2.jpg
Hình: Sở Tư pháp nhận Cờ thi đua xuất sắc ngành Tư pháp năm 2016

            Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) nhấn mạnh Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai năm 2017 cần tập trung triển khai các luật mới có hiệu lực liên quan đến hoạt động của ngành như Bộ luật dân sự, Luật đấu giá tài sản, Luật tiếp cận thông tin, Luật Phí, lệ phí,... đồng thời tích cực tham gia xây dựng các dự án luật, triển khai quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; quan tâm, tạo điều kiện cho tư pháp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

 

image1 (4).JPG
Hình: Đồng chí Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Đồng chí Đinh Quốc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành Tư pháp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trong Chương trình trọng tâm năm 2017, gương mẫu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính không chỉ trong nội bộ ngành mà còn trong phạm vi toàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin pháp lý phục vụ cho việc tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Tư pháp phải thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng không chỉ nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải rèn luyện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong làm việc hiện đại, gần dân, phục vụ nhân dân.

GIAM DOC SO.jpg
Hình: Đồng chí Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Viên Hồng Tiến – Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh trong yêu cầu của tình hình mới, Ngành Tư pháp sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác theo định hướng của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, đồng thời, thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 gắn với các phong trào thi đua theo các chuyên đề “Ngành Tư pháp Đồng Nai đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóagắn với các phong trào Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới“Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân; tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, đều khắp trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017.

         Toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyền, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người có công, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác xã hội, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh hoạt động hướng về cở sở góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và môi trường ổn định của địa phương, tham gia tích cực xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ Nhân dân, vì vậy ngay sau Hội nghị, Ngành Tư pháp sẽ bắt tay ngay và việc tổ chức triển khai thực hiện những định hướng công tác nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017./.

Nhân dịp Hội nghị tổng kết, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Tư pháp tặng Cờ Thi đua xuất sắc ngành Tư pháp năm 2016, tập thể Sở Tư pháp và 02 cá nhân được nhận Bằng khen năm 2016, trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp cho 22 cá nhân đã có công lao, đóng góp xây dựng Ngành Tư pháp Việt Nam.

DSC01205.JPG
Hình: Tập thể Sở Tư pháp và đồng chí Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Trưởng Phòng công chứng số 4 nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp

image1 (1).JPG
Hình: đồng chí Trần Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Đồng chí Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng kỷ niệm Chương Vì sự nghiệp tư pháp cho các cá nhân.
image1 (6).JPG
Hình: Đồng chí Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất s​ắc nhiệm vụ năm 2016
                                   

                                                                                               Lê Xuân Quý

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.822528 - Fax: 0613.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​