Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh trong năm 2014

Tiếp tục triển khai tăng cường các biện pháp thực hiện và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức;

            Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, ngày 28/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1566/UBND-VX yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tiếp tục triển khai tăng cường các biện pháp thực hiện và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra việc chấp hành và thực hiện của các đơn vị, địa phương;

Tình hình triển khai thực hiện
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 07/4/2014, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 523/SNV-TT tiếp tục triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để biết, chấp hành, đồng thời Sở Nội vụ phối hợp Thanh tra tỉnh kiện toàn, thành lập Tổ kiểm tra theo Quyết định số 224/QĐ-SNV ngày 10/4/2014 do đồng chí Nguyễn Văn Thuộc – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để biết, theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Các nội dung kiểm tra trọng tâm
- Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quán triệt, phổ biến tuyên truyền các quy định và nội dung liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương;
- Việc chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc; quy chế, nội quy cơ quan; văn hóa giao tiếp, ứng xử với nhân dân và tổ chức; việc đeo thẻ ngành, thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong giờ làm việc; việc sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghĩ trưa của ngày làm việc;
- Việc thực hiện những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định có liên quan; trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; các quy định về chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong các mối quan hệ xã hội;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm hướng dẫn công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định. Trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thông báo công khai cho cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân có yêu cầu biết rõ lý do.
- Ý thức chấp hành và thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.
- Các hình thức kiểm tra: Thường xuyên, đột xuất, theo thông tin đường dây nóng hoặc đơn phản ánh, kiến nghị của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Công tác chỉ đạo thực hiện tại các đơn vị, địa phương
Qua công tác đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của Sở Nội vụ tình hình triển khai và thực hiện các nội dung liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước, công tác cải cách hành chính đã phần nào phát huy hiệu quả, tạo được sự đồng thuận từ lãnh đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể. 
Đến nay đã có 19/20 Sở, ban, ngành (Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thể hiện văn bản, báo cáo triển khai thực hiện); 7/7 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 11/11 UBND cấp huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.
Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, Sở Nội vụ có văn bản kết luận, thông báo các nội dung đơn vị, địa phương thực hiện tốt và chưa tốt, yêu cầu các đơn vị, địa phương cần quyết liệt hơn, có biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như:  
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt; rà soát lại các nội quy, quy chế đã ban hành, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp với thực tiễn, tình hình đơn vị, địa phương và thông báo công khai trong cơ quan, đơn vị, địa phương để thống nhất thực hiện.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên, liên tục, đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa giao tiếp, đặc biệt là các trường hợp cố tình vi phạm, thường xuyên không chấp hành. Bảo đảm có sự phối hợp thống nhất giữa các tổ chức Đảng, Đoàn thể, nhà nước, để việc thực hiện kiểm tra, giám sát được đồng bộ, chặt chẽ trên địa bàn huyện.
- Thủ trưởng các đơn vị, địa phương gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các quy định liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa giao tiếp để cán bộ, công chức, viên chức học tập, noi gương, làm theo.
- Tổ chức kiểm điểm, phê bình, xem xét xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm, phải thực hiện công khai và thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tại đơn vị, địa phương biết, làm gương, chấp hành.
Kết quả xử lý vi phạm
Sở Nội vụ phối hợp Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện kiểm tra 12 đợt tại 03 Sở, ban, ngành, 07 UBND cấp huyện (25 phòng, ban, 18 UBND cấp xã); các đơn vị, địa phương tự thực hiện kiểm tra 275 đợt, lượt kiểm tra tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý; kết quả xử lý như sau:
+ Xử lý kỷ luật 08 trường hợp vi phạm quy định như: sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, vi phạm quy chế, nội quy cơ quan, thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ để xảy ra sai phạm, vi phạm về đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử khi tiếp công dân…
+ Phê bình, kiểm điểm: 342 cá nhân và 12 lãnh đạo đơn vị, địa phương trong việc chưa thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát… các trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét thi đua, đánh giá phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
+ Nhắc nhở hàng trăm trường hợp đi muộn, về sớm, mặc trang phục không đúng quy định (áo thun), chưa đeo thẻ khi làm việc, chơi game trong giờ làm việc, la cà ăn sáng, uống cà phê trong giờ làm việc…
Công tác phối hợp
Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ kiểm tra, Sở Nội vụ phối hợp Sở Tư Pháp, Phòng Cải cách hành chính thực hiện kiểm tra, kiểm soát công tác cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan, đơn vị, địa phương (tại 3 cấp: tỉnh, huyện, xã) theo phản ảnh, kiến nghị của người dân, theo đó đề nghị thủ trưởng các đơn vị, địa phương thực hiện chưa đúng quy trình, quy định về thủ tục hành chính giải quyết dứt điểm, bảo đảm thời gian theo quy định.
Ngoài ra, trong năm 2014, Sở Nội vụ phối hợp cùng Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra việc chấp hành các văn bản ý kiến chỉ đạo của cấp trên tại các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, qua kết luận thanh tra, nhận thấy các đơn vị còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót, Đoàn thanh tra đề nghị thủ trưởng các Sở ban, ngành chủ động có biện pháp khắc phục kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thực tế số lượng văn bản phê bình, nhắc nhỡ của UBND tỉnh trong năm 2014 đã giảm đáng kể.
Nhận xét và đánh giá về ý thức chấp hành
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ thường xuyên đôn đốc, theo dõi, nhắc nhở và trực tiếp kiểm tra của Sở Nội vụ; trong năm 2014, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã quan tâm nhiều đến công tác tổ chức, triển khai thực hiện, chỉ đạo các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát; bản thân lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã chủ động chấp hành các quy định, làm gương cho cán bộ, công chức, viên chức noi theo.
Việc tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương hành chính tạo được sự đồng thuận cao của các cấp ủy Đảng, Đoàn thể tại các đơn vị, địa phương, thực hiện lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ định kỳ, giao ban…, việc thực hiện được đồng bộ, thống nhất; một số đơn vị, địa phương tổ chức bình chọn gương tiêu biểu trong tháng có hình thức khen thưởng tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt, có hình thức sáng tạo bình xét thi đua, là tiêu chí đánh giá phân loại cuối năm, tăng cường các biện pháp kiểm tra nhằm chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng…
Đồng thời, qua kết quả thanh tra việc chấp hành các văn bản ý kiến chỉ đạo của cấp trên, trong năm 2014, số lượng văn bản nhắc nhở, phê bình của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các đơn vị, địa phương giảm đáng kể; công tác quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ chặt chẽ hơn; ý thức phục vụ, tôn trọng người dân, tô chức, doanh nghiệp khi đến liên hệ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đã được phát huy hiện quả; việc chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng cao; việc chấp hành đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ để nhân dân giám sát đã đi vào nề nếp; đặc biệt, quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc đã được đa số cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm; tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm và phê bình trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra thiếu sót, hạn chế góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Những tồn tại, hạn chế
Công tác phổ biến, quán triệt của người đứng đầu các đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên, chưa đầy đủ nội dung, chỉ tập trung vào công tác chuyên môn, cụ thể tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ vẫn còn thái độ ứng xử không chuẩn mực, lớn tiếng với người dân, đã được Tổ Kiểm tra nhắc nhỡ, đề nghị lãnh đạo phê bình, kiểm điểm công khai toàn đơn vị; một số đơn vị, địa phương chưa thể hiện được văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện tốt, tuy nhiên trên thực tế tại đơn vị, địa phương vẫn còn nhiều tình trạng phản ảnh, kiến nghị, chưa báo cáo kết quả triển khai thực hiện đúng thời gian quy định;
Việc thực hiện kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị, địa phương còn hình thức, qua loa, ngại va chạm, kiêng kể, tâm lý sợ đấu tranh, né tránh trách nhiệm, lo sợ trù dập; một số đơn vị, địa phương phát hiện sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức nhưng chưa xử nghiêm để làm gương, một số trường hợp người dân phản ảnh nhưng chưa xử lý kịp thời hoặc một số trường hợp phát hiện vẫn còn tình trạng tập trung sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghĩ trưa nhưng chưa có biện pháp xử lý nghiêm minh, chỉ nhắc nhỡ.
Những kiến nghị, đề xuất chỉ đạo thực hiện trong năm 2015
Nhằm phát động, nhân rộng thành phong trào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, lấy năm 2015 là điểm nhấn tạo tiền đề để thực hiện có hiệu quả các năm tiếp theo; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước địa bàn tỉnh, duy trì nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tạo sự tin tưởng, tín nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Sở Nội vụ dự kiến tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện năm “kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ” năm 2015, chỉ đạo các đơn vị, địa phương, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh như sau:
+ Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch của UBND tỉnh; trong đó phải phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, bộ phận nghiệp vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra để đảm bảo việc thực hiện đạt hiệu quả theo yêu cầu. Chỉ đạo tăng cường hiệu quả hoạt động của các Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hình thức sáng tạo để triển khai có hiệu quả, thiết thực.
+ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ nội dung kế hoạch của UBND tỉnh để phát động, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị mình nhằm đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ chung của tỉnh. Đảm bảo việc thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của công chức, viên chức và thực hiện nghiêm các quy định theo điều lệ, quy chế, phù hợp tính chất, đặc thù, lĩnh vực của từng ngành.
+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế chỉ đạo ngoài việc tuyên truyền, triển khai cho công chức, viên chức trong ngành thực hiện các chuẩn mực chung đối với cán bộ, công chức, viên chức thì cần quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của ngành.
Ngoài ra, đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan dành thời lượng, bản tin thích hợp định kỳ (hàng tuần, hàng tháng) đưa tin, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, quy định liên quan đến tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ nhằm giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Mặt khác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nắm và tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức./. 

 

Nguyễn Quốc Phương - Thanh tra sở

 

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: bà Võ Thị Xuân Đào -  Phó Giám đốc  phụ trách Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​