Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

​          Ngày 09/9/2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở).

Theo Thông tư số 09/2019/TT-BVHTTDL, người được xem xét thi tuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển giữ chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này.

* Về tiêu chuẩn chung

1. Về chính trị tư tưởng

- Trung thành với lợi tích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng.

- Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

- Có tinh thần yêu nước, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật

- Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết, có trách nhiệm với công việc; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, dân chủ.

- Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

- Tuân thủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng.

3. Về trình độ

- Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp vị trí và lĩnh vực phụ trách.

- Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở.

- Có chứng chỉ tin hoạc đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với người đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

4. Về năng lực, uy tín

- Có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp phân tích và dự báo.

- Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ.

- Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, năng lực thực tiễn, nắm chắc, hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, địa bàn công tác được phân công.

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

5. Tiêu chuẩn khác

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

- Bảo đảm quy định về độ tuổi bổ nhiệm; Tuổi bổ nhiệm lần đầu phải đủ để công tác trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

- Người bị kỷ luật từ khiển trách trở lên không được bổ nhiệm trong thời gian ít nhất 01 (một) năm kể từ khi có quyết định kỷ luật. Người đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa được xem xét bổ nhiệm.

Ngoài các tiêu chuẩn chung trên, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 09/2019/TT-BVHTTDL.

Thông tư số 09/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2019./.

                                            Đì​nh Khôi

Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​