NGÀNH TƯ PHÁP ĐỒNG NAI: ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, BỨT PHÁ, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2019

Lê Xuân Quý

             Ngày 18/01/2019, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp, đồng chí Võ Thị Xuân Đào - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Tư pháp - chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị các các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn luật sư tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Cục THADS tỉnh, các thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, đại biểu các sở, ban, ngành, Phó Chủ tịch UBND các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.
09- TOAN CANH HOI NGHI.JPG
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá trong năm 2018 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát triển ổn định, địa phương đã tích cực nắm bắt tình hình và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất các ngành đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Đối với Ngành Tư pháp, các nhiệm vụ công tác được triển khai đồng bộ, các nhiệm vụ và giải pháp được tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan, tích cực, đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thiện thể chế và các quy định liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và môi trường ổn định của địa phương. Kết quả là trong năm 2018, Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những kết quả đã đạt được đó, bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ công chức, viên chức, ngành Tư pháp còn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan, địa phương trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác tư pháp ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn do nhiệm vụ được giao ngày càng nhiều trong khi các nhiệm vụ mới đòi hỏi phải kịp thời nâng cao năng lực, trình độ công chức để tham mưu, tổ chức thực hiện nên đã gây áp lực rất lớn đến đội ngũ công chức tư pháp các cấp. Nhiều nhiệm vụ mới được giao nhưng việc hướng dẫn, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ còn chậm; gặp khó khăn nhất định trong công tác triển khai thực hiện. Công tác phối hợp, giải quyết công việc liên quan giữa các cơ quan địa phương với Trung ương còn chậm, ảnh hưởng đến thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Nguyên nhân do một số công chức còn hạn chế về năng lực, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; chưa chủ động, tích cực trong sáng tạo, đổi mới trong công tác chuyên môn, hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong Hội nghị đã có 05 ý kiến thảo luận, trao đổi về tình hình và kết quả công tác tư pháp trong cơ quan, địa phương của Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tư pháp các huyện Long Thành; Nhơn Trạch; Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

08-ANH BINH PHAT BIEU.JPG
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tư pháp tỉnh Đồng Nai năm 2018, đồng thời yêu cầu Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai cần tập trung triển khai thi hành có hiệu quả 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng vào nâng cao chất lượng xây dựng thể chế gắn với thi hành pháp luật; không ngừng đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực mà Ngành Tư pháp quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ; quan tâm đến công tác xây dựng ngành, kiện toàn, tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành.


07-ANH HUNG PHAT BIEU.JPG
Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai phải chủ động tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của địa phương nhằm kịp thời tạo môi trường pháp lý ổn định để quản lý, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Chính phủ năm 2019 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” phục vụ Nhân dân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh; tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, nhất là về bổ trợ tư pháp, lý lịch tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của ngành, nhất là đội ngũ công chức ở cơ sở, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và đội ngũ cán bộ lãnh đạo; tiếp tục phối hợp tham mưu xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình hội nhập quốc tế, chú trọng và có giải pháp hiệu quả phòng ngừa và xử lý (nếu có phát sinh) các tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn tỉnh; cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, tăng cường kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi và xử lý công việc của ngành.

10-CHI DAO PHAT BIEU.jpg
Đồng chí Võ Thị Xuân Đào - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp phát biểu kết luận Hội nghị

 Từ kết quả trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, định hướng công tác tư pháp năm 2019 của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Võ Thị Xuân Đào – Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Tư pháp, chủ trì Hội nghị kết luận và yêu cầu  đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, bứt phá, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, tập trung vào một số công việc sau:

1. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan tư pháp, pháp chế, đặc biệt là công chức xã, phường, thị trấn gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế, triển khai hiệu quả Thông tư mới về tổ chức bộ máy của Ngành. Tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy, nhất là phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp; triển khai thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy về cải cách tư pháp đến năm 2020.

2. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là xây dựng quy định cụ thể về công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các bộ luật, luật có hiệu lực trong năm 2019.

3. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2020. Chú trọng phổ biến các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp và tư vấn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

4. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là lĩnh vực luật sư, công chứng, thừa phát lại...; thực hiện các giải pháp nhằm ổn định và phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp như thừa phát lại, đấu giá tài sản, quản tài viên. Mở rộng xã hội hóa, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ để các tổ chức hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gắn với kiểm tra văn bản quy phạm và kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào các lĩnh vực về môi trường kinh doanh, khởi nghiệp và các vấn đề đang vướng mắc tại địa phương.

6. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả Luật hộ tịch, giải quyết tốt vấn đề hộ tịch, quốc tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, người di cư tự do từ nước ngoài về theo Kế hoạch số 6195/KH-UBND ngày 20/7/2016 về triển khai Tiểu Đề án 2 "Giải quyết các vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"; Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

7. Hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký lý lịch tư pháp đảm bảo đúng tinh thần theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải quyết các công việc của người dân, doanh nghiệp, duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ cho dân đúng hẹn trên 99%.

8. Tập trung công tác bồi dưỡng, tập huấn gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh; bảo đảm đạt chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn; giỏi về kỹ năng nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất, đạo đức; nêu cao trách nhiệm thực thi công vụ; tuân thủ kỷ cương, kỷ luật, sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm; Việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.

05 -TANG CO THI DUA.JPG
Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 02 tập thể

Cũng tại Hội nghị, đã có 02 tập thể, 04 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng bằng khen; UBND tặng cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Văn phòng Sở và Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 08 cá nhân; Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018./. 

06- TANG BANG KHEN.JPG
Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân

11- Anh BINH TANG BANG KHEN.JPG
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân


Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: bà Võ Thị Xuân Đào -  Phó Giám đốc  phụ trách Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​