Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2018” diễn ra từ ngày 15/9/2018 đến hết ngày 14/10/2018, là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 9/11) của tỉnh Đồng Nai năm 2018. Thể lệ cuộc thi - Toàn Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018
​MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017

Công tác trợ giúp pháp lý là một chính sách xã hội, là trách nhiệm của Nhà nước thể hiện sự phấn đấu vì công bằng xã hội, sự đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với cách mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội (người nghèo, người khuyết tật, trẻ em, người già….) luôn là vấn đề hết sức cấp thiết. Công tác trợ giúp pháp lý mang ý nghĩa sâu sắc là chỗ dựa cho người dân, "mang pháp luật" đến với nhân dân, để họ tiếp cận và tin vào công lý, vào Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững trật tự an toàn xã hội và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai là một phần trong hệ thống góp trách nhiệm thực hiện chính sách đó.

IMG_1074.JPG
Đồng chí Lê Quang Vinh Giám đốc trung tâm họp giao ban

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở Tư pháp, cùng với sự đoàn kết, nổ lực cố gắng của cán bộ, viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Trung tâm TGPL), trong năm 2017, các hoạt động trợ giúp pháp lý đã được triển khai một cách toàn diện và đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh và đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Công tác tham mưu xây dựng văn bản, kế hoạch hoạt động:

Trên cơ sở căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của Ngành Tư pháp giao và để đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động TGPL, Trung tâm TGPL đã tham mưu Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11327/KH-UBND ngày 02/11/2017 về triển khai Luật Trợ giúp pháp lý; tham mưu Sở Tư pháp ban hành: Kế hoạch số 113/KH-STP ngày 20/12/2016 của Sở Tư pháp về  công tác trợ giúp pháp lý năm 2017; Quyết định số 02/QĐ-HĐPHLN ngày 12/01/2017 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng về ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017; Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 29/3/2017 của Sở Tư pháp về thực hiện đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2017 theo Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 của Bộ Tư pháp;  Kế hoạch Số 58/KH-STP ngày 31/5/2017 về việc Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017.

IMG_1092.jpg
Công chức, viên chức, người lao động Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai

Trung tâm đã ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch số 16/KH-TGPL ngày 10/01/2017 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017; Kế hoạch số 56/KH-TGPL ngày 28/02/2017 về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2017; Kế hoạch số 44/KH-TGPL ngày 16/2/2017 về thực hiện Quy chế dân chủ và công tác dân vận chính quyền năm 2017; Quyết định số 61/QĐ-TGPL ngày 03/03/2017 của Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước về việc ban hành quy định chấm điểm và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, Trung tâm TGPL đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức ban hành các chương trình, kế hoạch phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý: Kế hoạch Số 112/KHPH-TGPL-TTPC ngày 31/5/2017 Kế hoạch Phối hợp liên ngành giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2017; Kế hoạch Số 114/KHPH/TGPL-ĐLS ngày 31/5/2017 Kế hoạch Phối hợp giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai và Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai về hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý.

Về thực hiện vụ việc trợ giúp pháp: Trong năm 2017, Trung tâm TGPL đã thực hiện trợ giúp pháp lý 228 vụ việc cho 228 đối tượng được trợ giúp pháp lý, trong đó: Tư vấn 149 vụ việc; tham gia tố tụng 75 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng 04 vụ việc, số vụ việc tham gia tố tụng đã tăng so với năm 2016 là 18 vụ (năm 2016: 57 vụ, năm 2017 là 75 vụ). Thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý chủ yếu ở các lĩnh vực pháp luật Dân sự, pháp luật hình sự và pháp luật hành chính...

Về đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý:

Trung tâm đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng 52 vụ việc TGPL hoàn thành (vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng). Qua kiểm tra, đánh giá 100% vụ việc đều đạt chất lượng và đạt chất lượng tốt. Không có trường hợp nào khiếu nại về nội dung thực hiện TGPL không đúng, gây thiệt hại cho người được TGPL.

Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động:

Nhằm đưa pháp luật TGPL về cơ sở, giúp cho người được TGPL dễ dàng tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí, Trung tâm TGPL đã tăng cường phối hợp với Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã để tổ chức thành công 34 cuộc TGPL lưu động tại  Hội người mù các huyện và các ấp, xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, có 1927 lượt người tham dự, tư vấn được 65 vụ việc cụ thể, giải đáp thắc mắc chung 136 trường hợp, tại các cuộc TGPL lưu động đã cấp phát miễn phí tờ gấp và sách pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Công tác hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý:

Trung tâm luôn coi trọng công tác truyền thông về Trợ giúp pháp lý, hướng đến đảm bảo cho mọi người dân biết về trợ giúp pháp lý. Trung tâm TGPL đã cấp phát hàng ngàn tờ rơi, tờ gấp, sách pháp luật miễn phí cho người dân ở cơ sở trong các đợt đi TGPL lưu động, phối hợp với các cơ quan truyền thông như:  Đài phát thanh các huyện, thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh thực hiện chuyên mục “bạn và trợ giúp pháp lý" phát sóng đến tận hệ thống truyền thanh công cộng xã, phường (cụ thể, mỗi tháng xây dựng 02 nội dung chương trình pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ người khuyết tật, pháp luật về trợ giúp pháp lý, các chính sách đối với các đối tượng được trợ giúp pháp lý...), Báo Đồng Nai, Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp… để đăng tải các tin bài về hoạt động Trợ giúp pháp lý, các giải đáp thắc mắc về pháp luật khi người dân có nhu cầu. Trung tâm đã lắp đặt bảng thông tin, hộp tin về Trợ giúp pháp lý tại trụ sở tiếp công dân huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan tiến hành tố tụng; Trại tạm giam; Nhà tạm giữ, ủy ban nhân dân cấp xã....

Công tác bồi dưỡng, tập huấn

Trung tâm đã tổ chức được 05 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện TGPL, cộng tác viên TGPL và công tác phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý có 461 đai biểu người tham dự (Trung tâm đã thực hiện được 100% kế hoạch đề ra). Đặt biệt hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, Trung tâm TGPL đã tổ chức 01 buổi tọa đàm về công tác phối hợp hoạt động trợ giúp pháp lý và  giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý với 98 đại biểu là các người tiến hành tố tụng (Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán....), luật sư là cộng tác viên, pháp chế các Sở, ban, ngành tham dự và đạt kết quả rất tốt.

Hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL:

 Trung tâm đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh (Hội đồng Phối hợp liên ngành) ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 02/QĐ-HĐPHLN ngày 12/01/2017 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng về ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017; Kế hoạch số 339/KH –HĐPH ngày 03/7/2017 về kiểm tra, đánh giá công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý năm 2017, tham gia Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp liên ngành thực hiện kiểm tra kết quả phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng 04 huyện, thị xã (Tân Phú, Thống Nhất, Trảng Bom và Thị xã Long Khánh).

Với kết quả đạt được trong công tác TGPL năm 2017 của Trung tâm TGPL, trong thời gian tới tập thể cán bộ viên chức Trung tâm xác định tinh thần chủ động, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác TGPL là chú trọng và nâng cao chất lượng vụ việc TGPL, cùng với đó là Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực năm 2018 tạo hành lang pháp lý vững chắc để công tác trợ giúp pháp lý vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đem lại kết quả trực tiếp thiết thực cho người dân, cụ thể là những đối tượng được trợ giúp pháp lý khi họ có yêu cầu. Công tác TGPL một lần nữa tiếp tục khẳng định hoạt động TGPL đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân nói chung đặc biệt là trợ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng dịch vụ TGPL miễn phí nói riêng, góp phần không nhỏ trong việc giải quyết tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 B.Huân – Trung tâm TGPL​​


Liên kết website

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Viên Hồng Tiến - Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
Trụ sở: Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: stp@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai 
® Ghi rõ nguồn "Sở Tư Pháp Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​