Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

TopMenu: Văn bản chỉ đạo điều hành

Title

Văn bản chỉ đạo điều hành

url

/Pages/vanban.aspx

Level

Level 1

Display

Yes

ThuTu

4

PKey

 

PKey:ID

 

MoTabMoi

No

MobiMenu

Yes

Attachments

Created at 5/27/2016 11:13 AM by System Account
Last modified at 11/14/2016 11:01 AM by System Account