Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Bãi bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020

Title

Bãi bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020

Loại tin

Văn bản chính sách mới

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ

Nội dung

 

​      Đó là nội dung quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ về việc  Ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

TN7.jpg
Người dân đang nộp hồ sơ công chứng tại một tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Theo đó, Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ thuộc danh mục 24 Quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo Nghị quyết số 63/NQ-CP, Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch hết hiệu lực để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Khẩn trương nghiên cứu và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được phân công khi các quy hoạch nêu tại Nghị quyết này hết hiệu lực phù hợp với yêu cầu tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kim tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh./.

                                            Đình Khôi

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

ViewCount

345

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 9/10/2019 9:52 AM by Tu Dinh Khoi
Last modified at 11/14/2019 7:37 AM by System Account