Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Title

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Loại tin

Văn bản chính sách mới

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Nội dung

        Nhằm áp dụng thống nhất các quy định của Luật Quy hoạch, ngày 16/8/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Theo đó, khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 20 được hiểu như sau: Các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

Điểm c khoản 1 Điều 59 được hiểu như sau: Các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.

Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch./.

Đình Kh​ôi

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

ViewCount

335

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/27/2019 10:51 AM by Tu Dinh Khoi
Last modified at 11/14/2019 5:48 AM by System Account