Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Bỏ yêu cầu trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Title

Bỏ yêu cầu trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Loại tin

Văn bản chính sách mới

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2019

Nội dung

​           Đó là nội dung định hướng trong xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của Chính phủ, tổ chức vào ngày 05/8/2019.

kyhop10.jpg
​Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai

Theo Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2019, Chính phủ khẳng định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là dự án Luật rất quan trọng, nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp trong việc hoàn thiện khung pháp lý về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức liên quan, về qutrình soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, về một số vấn đề quan trọng của dự án Luật, Chính phủ yêu cu Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện một số nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về quy trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội theo hướng:

- Cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết chủ trì việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo trình y ban Thường vụ Quc hội; báo cáo trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết;

- Các cơ quan thẩm tra của Quốc hội phối hợp với cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo trong việc chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết; thẩm tra báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết xây dựng. Trường hp cơ quan thẩm tra có ý kiến khác với ý kiến của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án, dự thảo trong việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo thì cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về quy trình xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo hướng: bỏ yêu cầu lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với nghị định quy định tại khoản 2 Điều 19 và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015./.

                                            Đình Khôi​​​

 

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

ViewCount

418

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/16/2019 2:03 PM by Tu Dinh Khoi
Last modified at 11/19/2019 2:25 PM by System Account