Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

Title

Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

Loại tin

Văn bản chính sách mới

Loại tin:ID

53

Đoạn tin ngắn

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT

Nội dung

​        Ngày 09/8/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung sau:

1. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục ở địa phương. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

2. Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

3. Có năng lực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định để giải quyết các vấn đề về giáo dục và đào tạo tại địa phương.

4. Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

5. Có năng lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

6. Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

7. Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Có thời gian công tác trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

Cũng theo Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT, đối với chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, ngoài các tiêu chuẩn chung trên, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

* Đối với chức danh Trưởng phòng

- Có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương; Hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương.

- Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng hoặc tương đương.

* Đối với chức danh Phó trưởng

- Có thời gian đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc tương đương; công chức ngạch chuyên viên.

- Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Phó trưởng phòng hoặc tương đương.

Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2019./.

          Đình Khôi​​​

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

ViewCount

393

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 8/12/2019 4:11 PM by Tu Dinh Khoi
Last modified at 11/14/2019 5:48 AM by System Account