Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Phòng theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Title

Phòng theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

NoiDung


1. PHỤ TRÁCH PHÒNG

Nguyen Tan Khuong.png
              - Họ và tên: Nguyễn Tấn Khương

- Năm sinh: 1970

- Học vị: Cử nhân

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: B anh văn

+ Trình độ tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 061.3822528; 061.3843251

Nhiệm vụ được phân công:

Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 5 năm, hàng năm và kế hoạch công tác chuyên đề trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòngtham gia xây dựng chương trình và kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.

2. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

3. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

4. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc giao.

Attachments

Created at 8/26/2016 2:51 PM by DONGNAI\trangmt
Last modified at 8/26/2016 2:52 PM by DONGNAI\trangmt