Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Title

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

NoiDung

              1. TRƯỞNG PHÒNG

vb.JPG
               - Họ và tên: Phan Quang Tuấn

- Năm sinh: 1977

- Học vị: Tiến sỹ

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật, Cử nhân Anh văn

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn

- Điện thoại liên lạc:

+ Cơ quan: 061.3843251

+ Di động: 0914.312.967


2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Tran Van Ut.png
               - Họ và tên: Trần Văn Út

- Năm sinh: 1975

- Học vị: Cử nhân

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

+ Trình độ chính trị: Cao cấp

+ Trình độ ngoại ngữ: A Anh văn

+ Trình độ tin học: A

- Điện thoại liên lạc:

+ Cơ quan: 0251.3822528

+ Di động: 0916.369690


Nhiệm vụ được phân công:

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; thực hiện tuyên truyền về ngành Tư pháp.

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, trình Giám đốc và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 5 năm, hàng năm và kế hoạch công tác chuyên đề trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòngtham gia xây dựng chương trình và kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp;

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Giám đốc Chương trình, Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học (sau đây gọi là quản lý, khai thác tủ sách pháp luật);

3. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật:

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và quản lý tủ sách pháp luật.

b) Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ chung về phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;

b) Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

c) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan Tư pháp địa phương, tổ chức pháp chế các sở, ngành, đoàn thể về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên ở cơ sở;

d) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, đoàn thể có liên quan chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác giáo dục pháp luật trong trường học;

đ) Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, các các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc tuyên truyền về ngành Tư pháp;

10. Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

11. Tham gia nghiên cứu khoa học, tập huấn cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở;

12. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc giao.

Attachments

Created at 8/26/2016 2:46 PM by DONGNAI\trangmt
Last modified at 6/3/2019 9:43 PM by phan quang tuan