Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Hành chính tư pháp

NoiDung

​          

           1. 

Nhiệm vụ được phân công:

Phòng Hành chính tư pháp thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp.

Phòng Hành chính tư pháp thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp – Hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch.

3. Trực tiếp giải quyết các việc về hộ tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các việc về hộ tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật.

6. Quản lý, sử dụng, lưu trữ các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của pháp luật, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

7. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cập nhật nội dung quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

8. Thụ lý, thẩm tra hồ sơ các việc về quốc tịch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất hoặc giải quyết theo thẩm quyền; quản lý, lưu trữ các hồ sơ về quốc tịch.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc giao. 

Attachments

Created at 8/26/2016 2:39 PM by DONGNAI\trangmt
Last modified at 1/1/2019 4:42 PM by Le Xuan Quy